سوابق اجرایی و مدیریتی

 • مدیر آموزش و رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی وسرپرست روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی
 • مدرس دانشگاه در واحد های دانشگاه آزاد با کد شناسه: 313399401239506
 • مشاور عالی شهردار
 • کارشناس کمسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز ازسال 1392-1396
 • کارشناس کمسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز1396-تاکنون
 • مشاور رییس کمسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز1392-1396
 • مشاور در امور صنعت رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی کلانشهر تبریز1396-تاکنون
 • مشاور در امور صنعت رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی کلانشهر تبریز1396-تاکنون
 • مدیر اجرایی نشریه تبریز 2018 از سوی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجانشرقی1397
 • دبیر کمسیون تخصصی انرژی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی
 • عضو کارگروه تخصصی انرژی شهرداری کلانشهر تبریز1396
 • مسئول اجرایی پروژهای مسکن مهر
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پایا رسام شهر آرا
 • ریئس شورای سیاستگذاری ماهنامه فرهنگ وشهرسازی
 • عضو نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی به شماره عضویت :15372-1-5-13
 • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه طراحی- نظارت – اجرا به شماره پروانه اشتغال: 0219-510-13
 • عضو فعال بسیج مهندسی استان آذربایجانشرقی از سال 1388
 •