بررسی دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰

گزارش نهایی کمیته کارشناسی در خصوص دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و بررسی شد.