برگزاری سمینار تخصصی پیشرفت های روز در مهندسی زلزله

برگزاری سمینار تخصصی پیشرفت های روز در مهندسی زلزله با نگاهی به زلزله های اخیر ایران با همکاری معاونت عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز و سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی و انجمن مهندسی زلزله کشور