برگزاری همایش آشنایی با رویه قضایی مرتبط با امور کارشناسی

آشنایی با رویه قضایی مرتبط با امور کارشناسی با سخنرانی جناب آقای دکتر ایرج شهین باهر رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ، جناب آقای دکتر علیلو معاون محترم قضایی و پیش گیری از جرم دادگستری استان و آقای دکتر محمودیان رئیس محترم دادگاههای عمومی شهرستان تبریز به همت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان در آمفی تئاتر دادگستری استان آذربایجان شرقی.