توانایی جوانان، در معرفی پتانسیل های تبریز در محافل بین المللی جهت جذب سرمایه گذار را اثبات کرده ایم

جذب سرمايه هاي بخش خصوصي و سرمايه هاي خارجي براي اجراي پروژه هاي شهرداري ها، از روش هاي معتبر تامين منابع مالي در حوزه مديريت شهري، محسوب مي شود. رويکرد ، هدف و توانایی اصلي من در حوزه هاي مديريت شهري ، حرکت به سمت شناسايي درآمدهاي پايدار، روش ها و ابزارهاي جديد تامين منابع مالي، نظير جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي باشد.که قبلا در این خصوص اقدامات خوبی انجام دادیم ولی به علت وجود بوروکراسي و نبود ظرفيت سازي هاي مناسب متاسفانه مسکوت مانده است.